Huurverhoging bij bedrijfsruimte vergeten? Kan dat nog achteraf?

Het kan voorkomen dat u als verhuurder van een bedrijfspand vergeten bent de jaarlijkse huurverhoging door te berekenen. Het is aan uw aandacht ontschoten of u wist niet dat het in de huurovereenkomst was opgenomen. Of de huurverhoging ook achteraf nog teruggevorderd kan worden en hoe dit in zijn werk gaat, dat leest u in dit artikel!

Hoe werkt de indexering van de huur bij bedrijfsruimte?

De jaarlijkse huurverhoging bij bedrijfsruimtes is geen wettelijk recht, maar een contractueel recht. Daarom is het belangrijk dat een huurindexering wordt opgenomen in de huurovereenkomst. De huurindex is een percentage waarmee de huurprijs jaarlijks mag worden verhoogd. Dit percentage is gekoppeld aan het consumentenprijsindexcijfer (CPI) en wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In de standaard ROZ- modellen staat de huurindexering als volgt omschreven;

“ De huurprijs wordt jaarlijks per……..voor het eerst met ingang van……………aangepast overeenkomstig artikelen 17.1 t/m 17.3 van de algemene bepalingen.”

Bij artikel 17.1 van de algemene bepalingen staat de precieze berekening omschreven;

“Een in artikel 4.5 van de huurovereenkomst overeengekomen wijziging van de huurprijs vindt plaats op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gewijzigde huurprijs wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast.”

Door ondertekening van de huurovereenkomst en de daarbij horende algemene bepalingen gaan zowel de huurder als de verhuurder akkoord met de jaarlijkse huurindexering. Mocht de verhuurder om wat voor reden dan ook vergeten om de huur te verhogen betekent dat niet dat de huurder zomaar wordt vrijgesteld.

In een uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam op 14-03-2017 geeft het hof aan dat de huurder ook zelf moet controleren welke huurprijs hij moet betalen. De huurder heeft zich namelijk verbonden tot het betalen van de geïndexeerde huurprijs, dus kan daar weinig tegenin brengen. Ook als de verhuurder vergeet te verhogen.

De huur voor bedrijfsruimte verhogen met terugwerkende kracht, tot hoeveel jaar kan dat?

De verhuurder kan de huurder aanschrijven om de achterstallige huur alsnog te betalen, maar dat kan hij niet onbeperkt doen. Een vergeten indexering kan namelijk maximaal vijf jaar terug worden gevorderd. Deze vijf jaar geldt vanaf het moment dat er aanspraak wordt gemaakt op de vergeten huurverhoging.

Voorbeeld: Stel de huurder en verhuurder zijn op 1 maart 2009 een huurovereenkomst overeengekomen. Op 5 september 2018 eist de verhuurder voor het eerst dat hij recht heeft op betaling van de geïndexeerde huurprijs. Dan mag hij niet alle misgelopen huur vorderen, maar enkel die vijf jaar teruggaan vanaf 5 september 2018. Met andere woorden; alle vorderingen vóór 5 september 2013 zijn verjaard.

Deze verjaring staat overigens het doorindexeren van de jaarlijkse indexering vanaf de startdatum van de huurovereenkomst niet in de weg. In het bovenstaande voorbeeld dus 1 maart 2009.

De mogelijkheid om de huur te verhogen is verjaard, zijn er nog andere mogelijkheden?

Indien u de huurverhoging bent vergeten en een gedeelte door de vijfjaarstermijn is verjaard kunt u helaas niet meer de misgelopen huur terugvorderen. Wel kunt u vanaf dat moment verder gaan met de indexering geteld vanaf de ingangsdatum van de huurovereenkomst. Op die manier ontvangt u vanaf dat moment wel de huurprijs waar u als verhuurder recht op heeft.

Heeft u nog vragen over de indexering van de huurprijs van een bedrijfspand of kantoorpand?

Schakel dan altijd een specialist in die weet hoe het precies in zijn werk gaat en u hierbij kan begeleiden. Als u namelijk fouten maakt in het traject kan dat nadelige gevolgen hebben bij de uitspraak van de rechter.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW