Huurder controleren voor en tijdens de huurperiode, kan dat?

Als verhuurder wilt u natuurlijk graag weten met wie u zaken doet en wat er allemaal gebeurt in uw pand, maar mag u controleren? Dat mag zeker, maar u moet het wel goed vastleggen. In deze blog leggen wij u uit waar u allemaal rekening mee moet houden.

Huurder controleren voordat u een huurovereenkomst gaat tekenen

Voordat u een langdurige huurovereenkomst sluit met een huurder wilt u graag weten met wie u zaken doet. Hiervoor kunt u openbare bronnen gebruiken zoals bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en WWFT checks. Via deze weg controleert u de identiteit van de huurder. Leg uw bevindingen goed vast. Als er zich namelijk vreemde situaties voordoen kan het belangrijk zijn dat u kunt aantonen dat u gecontroleerd heeft met wie u zaken doet.

Huurder controleren op het gebruik van het pand en illegale praktijken

Het is belangrijk dat u tijdens de huurperiode de huurder periodiek controleert op zijn bedrijfsactiviteiten en op illegale praktijken. Leg deze controles ook vast via bijvoorbeeld foto’s of een klein gespreksverslag.

Wanneer uw huurder bijvoorbeeld illegale praktijken uitvoert in uw pand kan het zijn dat u als eigenaar ook als “medeplichtige” wordt gezien en moet u het tegendeel bewijzen. Als u dan kunt aantonen dat u op een actieve manier toezicht heeft gehouden voorkomt dat een hoop problemen achteraf.

Mag de verhuurder het pand zomaar controleren en binnentreden?

De verhuurder mag het pand controleren, echter mag hij niet zomaar het pand betreden vanwege de privacy van de huurder. Daarom is het verstandig om eerst aan te bellen of om een afspraak te maken met de huurder van het bedrijfspand.

Ga altijd samen met de huurder naar binnen. Want als u telkens zonder de huurder naar binnen gaat, dan kan het voorkomen dat u aansprakelijk gesteld wordt voor schade of diefstal aan de goederen van de huurder.

Bij dringende situaties mag de huurder wel het bedrijfspand betreden zonder toestemming van huurder. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gaslek of brand.

Mag de huurder weigeren ?

In de standaard ROZ modellen staat niet standaard een controle beding. Dit moeten beide partijen dus nadrukkelijk opnemen in een huurovereenkomst. Als er dus geen afspraken worden gemaakt in de huurovereenkomst zou de huurder dit eventueel kunnen weigeren.

Daarom adviseren wij van de Online Bedrijfsmakelaar altijd om hierover een artikel te plaatsen in de huurovereenkomst zoals bijvoorbeeld;

Verhuurder is gerechtigd te controleren of huurder de huurovereenkomst en de algemene bepalingen nakomt. Het gaat daarbij met name, maar niet uitsluitend om de verplichtingen in de artikelen ……….. van de huurovereenkomst en de artikelen …………………………. van de algemene bepalingen. Verhuurder en alle door hem aan te wijzen personen zijn daartoe gerechtigd het gehuurde periodiek, op een in overleg met huurder te bepalen tijdstip, te betreden en te inspecteren. Huurder is verplicht daaraan zijn medewerking te verlenen door op eerste verzoek van verhuurder aan te geven op welk tijdstip – gelegen binnen redelijke termijn na diens verzoek – verhuurder het gehuurde kan betreden en inspecteren en door verhuurder op gemeld tijdstip toegang te verlenen tot het gehuurde en gelegenheid te geven tot inspectie. Indien huurder zich, na door verhuurder behoorlijk in gebreke te zijn gesteld, niet houdt aan dit artikellid, verbeurt huurder aan verhuurder een direct opeisbare boete van € 250 per kalenderdag voor elke kalenderdag dat huurder in verzuim is. Het vorenstaande laat onverlet de bevoegdheid van verhuurder om gebruik te maken van zijn overige rechten, waaronder het recht op volledige schadevergoeding voor zover de geleden schade de boete overtreft.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW