Vergoeding verhuis- en inrichtingskosten bij beëindiging huurovereenkomst van bedrijfspanden en winkelpanden

Wanneer de rechter een vordering tot beëindigen van de huurovereenkomst aan de verhuurder van een bedrijfspand of winkelpand toewijst, kan de rechter daarbij de verhuurder verplichten een verhuisvergoeding aan de huurder te betalen. Dit doet de rechter door een bedrag vast te stellen dat de verhuurder moet betalen als tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten die de huurder moet maken om het bedrijf naar een ander pand te kunnen verhuizen. De verhuizing is noodzakelijk, omdat de huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder is beëindigd.

Wat zijn verhuis- en inrichtingskosten voor de huurder van zakelijk vastgoed?

Verhuis- en inrichtingskosten zijn alle kosten die worden gemaakt voor het verhuizen en herinrichten van een pand. Onder verhuiskosten vallen niet alleen de kosten van de verhuizing, maar ook bijvoorbeeld advertentiekosten, kosten van verhuisberichten en visitekaartjes. Onder inrichtingskosten vallen de kosten die de huurder moet maken om de nieuwe bedrijfsruimte te voorzien van een inrichting die gelijkwaardig is aan de inrichting van het gehuurde.

Rechter niet verplicht tot het opleggen van een verhuis- en inrichtingskosten

Een rechter is niet verplicht tot het toewijzen van de verhuis- en inrichtingskosten. In de wet staat duidelijk beschreven dat de rechter kan overgaan tot het toewijzen. Daarnaast is het belangrijk om te melden dat het gaat om een tegemoetkoming, en niet om een volledige vergoeding van de kosten van de huurder.

Hoogte vergoeding

De rechter heeft een zekere vrijheid om de hoogte van de vergoeding te bepalen. Hij kan hierbij rekening houden met specifieke omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan de grondslag die tot de huurbeëindiging heeft geleid of hoe lang de huurder al in het pand zit en welke investeringen zijn gedaan.

Mogelijkheid tot intrekken vordering verhuurder

Wanneer de rechter vaststelt dat de verhuurder de huurder een vergoeding moet betalen, wordt dit aan beide partijen gemeld. Ook stelt de rechter een termijn vast waarbinnen de verhuurder de vordering tot beëindiging van de huur nog mag intrekken. De hoogte van de vergoeding kan natuurlijk een rol spelen in het besluit van de verhuurder. Trekt de verhuurder toch (binnen de gestelde termijn) zijn vordering in, dan zal de rechter slechts nog een beslissing nemen over de proceskosten.

Tips aan verhuurders van bedrijfspanden en winkelpanden

Het is verstandig om als verhuurder een inschatting te maken van de kosten om tot een huurbeëindiging te komen. Probeer daarom eerst altijd een gesprek aan te gaan met de huurder over de geplande huurbeëindiging. Op deze manier kunt u proberen om samen met de huurder tot overeenstemming te komen over een vrijwillige huurbeëindiging en de (eventuele) tegemoetkoming hiervan. Mocht dit niet lukken, start dan in dat geval tijdig de huurbeëindigingsprocedure en stel de huurder hiervan op de hoogte. Hiermee kunt u als verhuurder voorkomen dat de huurder (onnodige) investeringen doet in de bedrijfsruimte.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW