Recht op inzage van huurovereenkomsten van medehuurders

Wanneer een verhuurder meerdere huurders heeft, zijn deze huurders vaak nieuwsgierig naar de afspraken die hun buren met de verhuurder hebben gemaakt. Maar kan een verhuurder de inhoud van andere huurovereenkomsten geheimhouden?

Recht op inzage van huurovereenkomsten van medehuurders

In een recent kort geding over de huur van kantoorruimtes in Amsterdam heeft de kortgedingrechter geoordeeld (ECLI:NL:RBAMS:2022:5123) dat de verhuurder verplicht was om de huurovereenkomsten van andere huurders ter inzage te geven. Laten we eens kijken naar de details van deze zaak.

Opzegging en geschil over huuropties

Het geschil ontstond tussen huurder “Henk” en verhuurder “Jan” over de mogelijkheid om de huur van een kantoorruimte op te zeggen. De partijen verschilden van mening over de vraag of er bewust gekozen was om alleen voor de verhuurder geen opzegmogelijkheid in de huurovereenkomst op te nemen, of dat deze uitsluiting gold voor alle huurders.

Inhoud van de huurovereenkomst

De huurovereenkomst tussen Henk en Jan bevatte namelijk een clausule waarin stond dat de huur voor een periode van drie jaar werd aangegaan en dat de huurder na de overeengekomen einddatum (30 september 2019) de mogelijkheid had om de huur voor nog eens drie jaar te verlengen, ook wel bekend als een “huurdersoptie”. Na deze tweede periode van drie jaar zou de huurovereenkomst telkens met een jaar worden verlengd.

Huurverhoging en tegenargumenten

In 2021 informeerde Jan Henk dat de huurprijs verhoogd zou worden, bijna het dubbele van de huidige huurprijs. Henk stemde hier niet mee in, waarna Jan de huurovereenkomst opzegde met een einddatum van 30 september 2022. Jan betoogde dat de huurovereenkomst slechts één huurdersoptie bevatte, wat betekende dat Henk na de eerste drie jaar ervoor kon kiezen om nog eens drie jaar te huren. Volgens Jan was het nooit de bedoeling geweest om de verhuurder volledig van een opzegmogelijkheid uit te sluiten.

Hoe partijen dit bekijken

Standpunt van de verhuurder:

Verhuurder Jan is van mening dat de huurovereenkomst bepaalt dat de huurder één huurdersoptie heeft. Dit betekent dat na de eerste drie jaar de huurder ervoor kan kiezen om nog eens drie jaar te huren. Na afloop van deze tweede periode van drie jaar hebben beide partijen opnieuw de mogelijkheid tot jaarlijkse opzegging. Verhuurder Jan stelt dat er nooit is afgesproken dat de verhuurder helemaal geen opzegmogelijkheid zou hebben.

Standpunt van de huurder:

Huurder Henk is het hier niet mee eens en beweert op basis van wat hij heeft gehoord dat in andere huurovereenkomsten met huurders in hetzelfde pand, de verhuurder wél een opzegmogelijkheid voor zichzelf heeft opgenomen. Huurder Henk eist dat de verhuurder drie overeenkomsten van andere huurders verstrekt om dit te bewijzen.

Rechtszaak om verstrekking van documenten te eisen

Artikel 843a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt dat een belanghebbende kopieën kan vragen van specifieke documenten met betrekking tot een rechtsbetrekking waarvan hij partij is geweest. Omdat verhuurder Jan hieraan niet meewerkt, start huurder Henk een kort geding om de verstrekking van de genoemde drie huurovereenkomsten af te dwingen.

Henk heeft immers belang bij deze documenten, aangezien ze zijn standpunt ondersteunen dat de verhuurder bewust heeft afgezien van een opzegmogelijkheid. De rechter is het hiermee eens en beveelt Jan om (kopieën van) de gevraagde huurovereenkomsten aan Henk te verstrekken, op straffe van een dwangsom van € 5.000 per dag als hij hier niet aan voldoet.

Conclusie

Indien een partij een rechtmatig belang heeft, specificeert welke documenten hij wenst in te zien en partij is bij een rechtsbetrekking, kan de andere partij worden gedwongen deze documenten ter inzage te verstrekken. Het is altijd waardevol om juridisch advies in te winnen bij het opstellen van huurovereenkomsten, zodat beide partijen hun rechten en plichten begrijpen.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW